Foreninger har et stort potentiale

I Danmark er der mere end 100.000 foreninger, og de fleste har et formål, som samler en gruppe medlemmer. Denne samlende kerneaktivitet kan være fodbold, spejder, hundetræning, oplysningsarbejde, patientstøtte, musik, et politisk formål og tusindvis af andre ting. Alle disse foreninger har fokus på kerneaktiviteten og alt det organisatoriske arbejde, der handler om at drive en demokratisk forening og skabe værdi for foreningens medlemmer.
På toppen af alt dette har de fleste foreninger et stort potentiale for at løfte blikket og skabe ekstra værdi for det lokalsamfund, foreningen er en del af.

Ræk ud over kanten af foreningen

Foreninger kan fx skabe mere værdi lokalt ved at åbne sine aktiviteter op og være opsøgende og imødekommende overfor nye deltagere. Det kunne fx være idrætsforeningen, der i samarbejde med den lokale skole og socialforvaltningen målretter sin rekruttering af børn og unge fra økonomisk vanskeligt stillede familier, og sammen med fx Broen eller sponsorer på en diskret måde finder løsninger på børnenes kontingentbetaling og betaling for aktiviteter og ture mv. Foreningen holder fast i sin kerneaktivitet, får flere medlemmer og gør sig umage med at rekruttere de nye medlemmer, samarbejde med andre og løse de organisatoriske og økonomiske udfordringer.

En anden måde at skabe værdi på er ved, at foreningen sætter nogle af sine ressourcer og kompetencer i spil i sammenhænge, der rækker ud over foreningens grænser. Håndboldklubben kan lave en aftale med den lokale skole om et understøttende undervisningsforløb i Den åbne skole. I dialog med lærerne bidrager klubbens frivillige med øvelser og forløb, der understøtter elevernes faglige læringsmål og opfylder samtidigt målet om, at eleverne skal bevæge sig mindst 45 minutter om dagen. Foreningen får mulighed for at invitere børnene med ind i foreningslivet, som udover håndbold også byder på fællesskab, dannelse, demokratiudvikling, ledelse osv. Og foreningen kommer i dialog med en gruppe børn, der ALDRIG selv ville finde vej til foreningen.

Et katalog med forslag til temaer

Hele kapitel 10 i ”Forandring i forening” indeholder 17 konkrete forslag til temaer for ny værdiskabelse for foreninger. For hvert tema er nogle af samfundets udfordringer indenfor emnet beskrevet, ligesom bogen giver bud på, hvilket formål en indsats eller et nyt projekt kan have. Herefter følger en række konkrete ideer til projekter, hvor forskellige typer af foreninger byder ind med kompetencer, ressourcer og engagement for at skabe nye resultater. Hvert tema afrundes med forslag til konkrete aktører, som foreningen kunne indgå et partnerskab med, og perspektiverer nogle af de muligheder, de nye partnerskaber kan give til foreningerne og samfundet.

De 17 temaer sætter fokus på:

 • Naturoplevelser
 • Udsatte børn og unge
 • Den åbne skole
 • Medborgerskab og inklusion
 • Leder- og talentudvikling
 • Liv på landet
 • Sundhed og trivsel
 • Borgerinnovation og kreativitet
 • Familier i centrum
 • Lokaldemokrati
 • Ældre
 • Førskolebørn
 • Frivillighed
 • Erhvervsliv og turisme
 • Kultur
 • Folkekirken
 • Miljø og klima

(Teksten fortsætter under billedet)

Forandring i forening, ny bog af Torben Stenstrup. Omhandler partnerskaber, velfærd og forening

Pas på foreningen og de frivillige

Der er uanede muligheder for at skabe værdi i civilsamfundet, og en forening kan uforvarende komme til at indgå en masse partnerskaber, love en masse frivilligt arbejde væk, deltage i mange koordineringsmøder og forpligte sig til skriftlige aftaler med fx kommunen. Mit råd er, at foreninger først og fremmest skal være foreninger, der hviler i sig selv og har et godt blik for deres egne medlemmers og frivilliges behov samt foreningens formålsparagraf. Husk at fortælle omverdenen om den store værdi I allerede skaber gennem jeres kerneaktiviteter. Når disse to forhold er opfyldt giver det rigtig god mening at være åbne for partnerskaber og sætte foreningens kompetencer og ressourcer i spil. Når partnerskaber og samarbejdsprojekter bygger på ligeværdighed, er attraktive, tager afsæt i de frivilliges motivation og strategisk understøtter foreningernes formålsparagraf og organisatoriske/ledelsesmæssige virkelighed – så er der lagt op til langvarige og bæredygtige relationer.